Patron Saint – Image

Patron Saint - Image

The Patron Saint of St. Charles Parish- St. Charles Borromeo. 1538-1584.