Sugar Festival – Image

Sugar Festival - Image

Source: St. Charles Parish Sugar Festival Brochure, 1973